gành yến
Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đưa Gành Yến ra khỏi dự án của FLC