đường sắt cát linh - hà đông
Tư vấn Pháp đánh giá tốt an toàn hệ thống Cát Linh – Hà Đông
Tránh lệ thuộc nhà tài trợ khi vay vốn ODA ​
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa thể vận hành vào đầu tháng 4
Vốn vay về chậm, đường sắt Cát Linh – Hà Đông vỡ tiến độ chạy thử
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP