dừng sản xuất
Samsung khuyến cáo khách hàng ngừng sử dụng Galaxy Note 7
Các nhà máy Samsung tại Việt Nam sẽ dừng sản xuất Galaxy Note 7