dưa rớt giá
Trái thơm mất giá, nông dân lại phải đổ bỏ
Dưa Quảng Ngãi không thể vào siêu thị vì thiếu kiểm soát chất lượng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP