dự án đầu tư
Nhiều dự án đầu tư thuộc các bộ, DNNN không hiệu quả