đơn vị sự nghiệp
Đơn vị sự nghiệp: đa số vẫn ‘ăn bám’ ngân sách
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP