doanh nhân nông nghiệp
Các doanh nhân Đồng Tháp tiên phong trên mặt trận kinh tế