doanh nghiệp thua lỗ
Nhiều dự án đầu tư thuộc các bộ, DNNN không hiệu quả