đỉnh triều
Năm 2050, gần như cả miền Nam ngập dưới nước ở đỉnh triều
Chống ngập bằng cách xây tường chắn nhà dân