điện mặt trời áp mái
Kiến nghị mua điện mặt trời áp mái ở mức 9,35 cent/kWh