dịch châu chấu
Sẵn sàng các phương án ứng phó nếu dịch châu chấu tràn vào Việt Nam