đầu tư ra nước ngoài
Úc dẫn đầu thu hút vốn từ doanh nghiệp Việt
Ra khơi biết mặt trùng dương
Lần đầu tiên có tài liệu hướng dẫn cho DN Việt đầu tư ra nước ngoài
Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Các doanh nghiệp nhà nước lớn đã đầu tư ra nước ngoài hơn 7 tỷ USD
Thái Lan đổ 13 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài
Trung Quốc sẽ giảm hoạt động đầu tư ra nước ngoài