đào tạo nhân lực
Cuộc cách mạng 4.0 làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ
Việt Nam sẽ là ‘lò’ đào tạo nhân lực trong khu vực