đánh bùn sang ao
Lãnh đạo đánh bùn sang ao, dân dài dài lãnh đủ