cung ứng chip
Mỹ tìm cách phong tỏa và thu hẹp chuỗi cung ứng chip cho Huawei