cử nhân
Không biết mừng hay rầu?
Gần 6.000 kỹ sư, cử nhân tham gia thi tuyển vào Samsung Việt Nam
Cả nước có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp