công tác nước ngoài
TP.HCM yêu cầu cán bộ không đi nước ngoài trong đại dịch Covid-19
Năm 2016, ngân sách chi cho đi nước ngoài là 2.557 tỷ đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP