công khai ngân sách
Việt Nam thuộc nhóm yếu về tính minh bạch ngân sách
Bộ Tài chính muốn công khai toàn bộ thông tin ngân sách
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP