cô đơn
Thành phố thông minh: con người rồi sẽ rất cô đơn
Cô đơn và tĩnh lặng
Tranh của Thuỷ: Chuyến khởi hành những viên kẹo cô đơn