chuỗi nông sản
Các tỉnh phía Nam xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản – thực phẩm