chuỗi giá trị toàn cầu
Vào chuỗi giá trị toàn cầu là lối thoát cho nông sản Việt
WB: Việt Nam trước ngã rẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu