cho-nhận
Lê Thiết Cương: ‘Không còn văn hoá thì lấy gì mà cho-nhận?’