chợ dân sinh
Buộc người buôn bán nhỏ phải ngồi chỗ riêng trong chợ?
Chợ bẩn, thịt khó sạch
Trần Tiến Dũng: Chợ Dân Sinh xưa và nay