chi phí tuân thủ luật pháp
Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của Việt Nam tăng 17 bậc