chaebol
Vấn đề: Đế chế zombie, có quá lớn để sụp đổ?
Chaebol: những góc khuất đằng sau chiếc ‘kim bài miễn tử’
Bài học từ chủ nghĩa thân hữu ở Hàn Quốc