CEO Alibaba
CEO Alibaba ủng hộ việc thắt chặt quản lý của chính phủ Trung Quốc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP