cầu đi bộ
Có những quy định chỉ để cho có!
Hà Nội sẽ cải tạo cầu Long Biên thành cầu đi bộ