cấp phép formosa
Không có cơ sở xem xét tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự
Ông Võ Kim Cự được phê chuẩn làm Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội
Ông Võ Kim Cự: ‘Tôi chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay Formosa’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP