British Petroleum
Từ 61,6 tỷ USD bồi thường của British Petroleum nhìn về Formosa Hà Tĩnh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP