bội chi ngân sách
Kiểm soát nợ vay, vay nợ và trả nợ
Đổi mới cơ cấu ngân sách
63.000 lao động vượt quy định làm ngân sách tốn gần 860 tỷ đồng
Biên chế cứ phình ra thì không thể giảm chi
Dư nợ công Việt Nam khoảng 64,73%GDP
62,2% thu nhập dùng trả nợ công
Bội chi ngân sách đã lên tới hơn 111.000 tỷ đồng
Bội chi ngân sách nhà nước lên tới 105 nghìn tỷ đồng
Áp lực cải cách chi tiêu công
Chi 363.000 tỷ đồng cho quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, Đảng đoàn thể
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP