Bộ Khoa học và Công nghệ
Đầu tư cho khoa học và công nghệ chiếm khoảng 2% chi ngân sách
5 năm tới là câu chuyện doanh nghiệp sáng tạo – hội nhập
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP