biên chế công chức
Thủ tướng ký phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 cán bộ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP