bến đò tơ
Bến đò tơ cạnh sông Cầu Chìm và lụa Mã Châu