bê tông hóa
Không thể đổ tại trời!
KTS Ngô Viết Nam Sơn: Không chỉ chống ngập  mà còn tận dụng ngập