Bảy Hiệp
Ông Bảy Hiệp ‘bán xoài có bảo hành’ và chuyện Localgap
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP