bảo tồn di sản
Lấy gì nuôi di tích?
Dinh Thượng Thơ quyết giữ lại, bàn nữa làm gì!