bãi nhiệm
Chủ tịch HĐQT gỗ Trường Thành bị bãi nhiệm