analog
Cắt sóng truyền hình analog, ‘miếng bánh’ settop box về tay ai?
Gia hạn thời gian phát sóng truyền hình analog