2 tấn ngà voi
Tiêu hủy là hợp lý
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP