12 đại dự án
12 dự án yếu kém vẫn nợ hơn 63.000 tỷ đồng
Xem xét cho phá sản dự án thua lỗ
Tới năm 2020, cơ bản xử lý các yếu kém của 12 dự án
Một số cán bộ cố ý vi phạm pháp luật, gây lãng phí và hậu quả nghiêm trọng
Chính phủ báo cáo Quốc hội về 12 đại dự án ngành công thương
12 dự án nghìn tỷ thua lỗ bây giờ ra sao?
Năm 2017, nợ của 12 đại dự án thua lỗ tăng thêm 3.440 tỷ đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP