1 triệu tấn dầu
Tăng khai thác dầu thô khi giá thấp là bất lợi
Bộ KH-ĐT: Khai thác dầu, than để thúc đẩy tăng trưởng đều khó khăn
Khai thác thêm 1 triệu tấn dầu: Khó nhưng vẫn có thể hoàn thành
Khai thác thêm 1 triệu tấn dầu không phải là quá mức
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP