wifi
Mesh – Công nghệ mới kết nối thiết bị wifi
Nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện, có khó không?