vỡ đường nước
Đường nước sông Đà gặp sự cố lần thứ… 21