tuổi thọ phụ nữ
Sống gần nhiều cây xanh, phụ nữ sống lâu hơn