Thủy điện Lai Châu
Thủy điện Lai Châu xả lũ với lưu lượng lớn nhất, xấp xỉ 8.000m³/s