thế hệ ưu tú
‘Hãy theo đuổi sự ưu tú thành công sẽ theo đuổi bạn’