than tồn kho
EVN và PVN có thể mua than bên ngoài từ năm 2018
Thủ tướng yêu cầu TKV xử lý 9 triệu tấn than tồn kho