tắm biển
Lãnh đạo ăn cá, tắm biển không phải là câu trả lời
Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh tắm biển Thiên Cầm