sở hữu nước ngoài
Nikkei: Việt Nam lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế về sở hữu nước ngoài