sản xuất xanh
Nấm Tươi Cười trên con đường xanh bền vững
Để tồn tại, doanh nghiệp nhựa chuyển phải đổi sang ‘sản xuất xanh’